List of secretary, deputy secretaries, Standing Committee members of CPC discipline commission

13:06, October 25, 2017  Xinhua

BEIJING, Oct. 25 (Xinhua) -- The following is a list of secretary, deputy secretaries and Standing Committee members of the 19th Central Commission for Discipline Inspection (CCDI) of the Communist Party of China (CPC):

Secretary: Zhao Leji

Deputy secretaries: Yang Xiaodu, Zhang Shengmin, Liu Jinguo, Yang Xiaochao, Li Shulei, Xu Lingyi, Xiao Pei, Chen Xiaojiang

Standing Committee members (listed in the order of the number of strokes in their surnames): Wang Hongjin, Bai Shaokang, Liu Jinguo, Li Shulei, Yang Xiaochao, Yang Xiaodu, Xiao Pei, Zou Jiayi (f.), Zhang Shengmin, Zhang Chunsheng, Chen Xiaojiang, Chen Chaoying, Zhao Leji, Hou Kai, Jiang Xinzhi, Luo Yuan, Xu Lingyi, Ling Ji, Cui Peng

They were elected on Wednesday morning at the first plenary session of the 19th CCDI, and then approved at the first plenary session of the 19th CPC Central Committee.

(Web editor: Liang Jun, Yang Mu)

Follow us on WeChat