List of chairman, vice chairmen, members of CPC Central Military Commission

12:10, October 25, 2017  Xinhua

BEIJING, Oct. 25 (Xinhua) -- The following is a list of chairman, vice chairmen and members of the Central Military Commission of the Communist Party of China (CPC):

Chairman: Xi Jinping

Vice Chairmen: Xu Qiliang, Zhang Youxia

Members: Wei Fenghe, Li Zuocheng, Miao Hua, Zhang Shengmin

The decision was made at the first plenary session of the 19th CPC Central Committee on Wednesday.

(Web editor: Liang Jun, Yang Mu)

Follow us on WeChat